ACCOMMODATION

พักได้ห้องละ 1 – 2 ท่าน (เตียงเสริมคิดราคาต่างหาก) สนใจสอบถามราคากรุณาติดต่อเรา

ล้านนา

พักได้ห้องละ 2 ท่าน
ราคา
ช่วงเดือน เม.ย. - ต.ค. 2,000 บาท
ช่วงเดือน พ.ย. - มี.ค. 3,000 บาท

1. เตียงเดี่ยว
- กาสะลอง A
- ฝ้ายคำ B
- บัวระวง C
- สะบันงา D

2. เตียงคู่
-ฟ้ามุ้ย E
- เอื้องผึ้ง F
- เก็ตตะหวา G
- ซอมพอ H

บ้านไม้ไผ่

พักได้ห้องละ 2 ท่าน
ราคา
ช่วงเดือน เม.ย. - ต.ค. 1,500 บาท
ช่วงเดือน พ.ย. - มี.ค. 1,000 บาท
เตียงเสริม 300 บาท

ห้องที่ 1 นอนเดี่ยว, ไม่มีเตียง
ห้องที่ 2 นอนคู่, ไม่มีเตียง
ห้องที่ 3 นอนเดี่ยว, มีเตียง
ห้องที่ 4 นอนคู่, มีเตียง
ห้องที่ 5 นอนคู่, มีเตียง